1986: Troyca of Cornly S 92339, geb. 3-6-1982, kr., (V. Koert v. St. Olyhof, M. Misha v. St. Volmoed, eig. G. Hoving, Vries