2004: Odyllia v. Vries S 131255, geb. 3-5-1999, kr./pref., (V. Grandioso v. Wegdam, M. Jackelien v. Vries), eig. J.K. Liewes, Yde