2008: Ubiola v.d. Smitshoeve S 1103638, geb. 27-4-2004, kr., (V. Menno v.d. Horstinksteeg, M. Fiola v. U-Nuova), eig. L. Smit, Eext